Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Żdżarów

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w miejscowości Żdżarów (2615kB) pdf


Sochaczew dn. 24.06.2014r
OŚ. 6220.8.2014
 
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
 
Zawiadamiam na podstawie  art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.267) w związku z art. 75 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) o wszczęciu  na wniosek z dnia 30.05.2014r (data wpływu 16.06.2014r) Pana Jacka Grabowskiego,   Żdżarów 78, 96-500 Sochaczew, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia, polegającego na: rozbudowie istniejącej tuczarni w miejscowości Żdżarów na terenie działki o nr ewid. 26/2 obr. Żdżarów, gm. Sochaczew.

           Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in.  na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
          Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających  z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
        Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sochaczew przy ul. Warszawskiej 115, w godzinach 800÷1500
        Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. Ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)  oraz § 3 ust.2 pkt. 1w powiązaniu oraz § 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn, zm.) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

       Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

       Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
       Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochaczew: www.e-bip.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Sochaczew przy ul. Warszawskiej 115.
      
Otrzymują:
1. Jacek Grabowski, Żdżarów 78, 96-500 Sochaczew;
2. Agnieszka i Piotr  Grabowscy, Żdżarów 78, 96-500 Sochaczew;
3. Hanna i Zdzisław Stępień, Żdżarów 79,  96-500 Sochaczew,
4. Małgorzata i Zbigniew Sarnowscy, ul. Strażacka 19, 96-515 Teresin;
5. Renata Selerska, Żdżarów 71A, 96-500 Sochaczew;
6. Marzena Kruszewska, Żdżarów 72B, 96-500 Sochaczew; 
7. Gmina Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew; 
8. A/a.
 
 
Do wiadomości:
1.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2.    Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew

metryczka


Wytworzył: Aneta Ćwiklińska (24 czerwca 2014)
Opublikował: Daniel Burzykowski (25 czerwca 2014, 11:45:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1023