Mapa Biuletynu

 NASZA GMINA
  · Lokalizacja i charakterystyka
  · Symbole - Herb i Flaga Gminy
  · Strategia Rozwoju
  · · 2016-2022
  · Raporty o stanie Gminy Sochaczew
  · · za 2018
  · Sekretariat
  · Organizacje pozarządowe
  · · Roczny program współpracy
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · Plany zamówień publicznych
  · Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP
  · Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  · Ochrona Danych Osobowych
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Rada Gminy
  · · Przewodniczący Rady Gminy
  · · Skład Rady
  · · Komisje Rady
  · · Protokoły z posiedzeń Rady Gminy
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · · 2009
  · · Ogłoszenia o posiedzeniach
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · · 2012
  · · · 2011
  · · · 2010
  · · Transmisje i re-transmisje z posiedzeń Rady Gminy
  · · · 2018
  · Wójt Gminy
  · · Zadania i kompetencje
  · · Oświadczenia majątkowe
  · Urząd Gminy
  · · Dane teleadresowe
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Sekretarz
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · · Skarbnik
  · · · Oświadczenia majątkowe
  · Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  · · Sołectwa
  · · · Wykaz Sołectw, sołtysów oraz Rad Sołeckich na kadencję 2011 - 2015
  · · · Wykaz Sołectw, sołtysów oraz Rad Sołeckich na kadencję 2014 - 2018
  · · · Fundusz sołecki
  · Audyt i Kontrole
  · · Kontrole zewnętrzne
  · · Kontrole wewnętrzne
  · · · 2007 rok
  · · · 2008 rok
  · · · 2009 rok
  · · · 2010 r
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · Audyt
  · · Kontrole RIO
 PRAWO LOKALNE
  · Statut Gminy
  · Statuty Sołectw
  · Statuty jednostek
  · Uchwały
  · Zarządzenia Wójta i Kierownika GOPS
  · Dzienniki Ustaw, Monitory, Dzienniki Urzędowe
 Praca
  · Praca w samorządzie-Nabór-Wyniki
  · Nabór - Oferty - Wyniki
 OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  · Obwieszczenia i ogłoszenia Wójta Gminy Sochaczew
  · Konsultacje Społeczne
  · Konsultacje Samorządu Województwa Mazowieckiego
  · · 2013
 FINANSE I MAJĄTEK GMINY
  · Budżet Gminy Sochaczew
  · · Budżet Gminy i jego zmiany
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014 i 2013
  · · Projekt budżetu
  · · · 2014
  · · Opinie RIO
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014 i 2013
  · Wieloletnia Prognoza Finansowa
  · · Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2024
  · · Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2023
  · · Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2022
  · · Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2022
  · · Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022
  · · Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022
  · · Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022
  · Wykonanie budżetu
  · · Sprawozdania
  · · · Sprawozdania za 2019r.
  · · · Sprawozdania za 2018r.
  · · · Sprawozdania za 2017r.
  · · · Sprawozdania za 2016r.
  · · · Sprawozdania za 2015r.
  · · · Sprawozdania za 2014r.
  · · · Sprawozdania za 2013r.
  · · Informacje z przebiegu wykonania budżetu
  · · · Informacje 2014
  · · · Informacje 2015
  · · · Informacje 2016
  · · · Informacje 2017
  · · · Informacje 2018
 Gospodarka odpadami komunalnymi
  · Aktualności
  · Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  · Deklaracja
  · Harmonogramy
  · Informacje
  · Odpady problemowe
  · Opłaty
  · PSZOK
  · Rejestr działalności regulowanej
  · Segregacja odpadów
  · Źródła prawa
  · Opakowania po środkach ochrony roślin
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Zawiadomienia/Obwieszczenia
  · Wnioski i formularze
  · Programy
  · Ewidencja zabytków
 Podatki
  · Inkaso
  · Opłata targowa
  · Zaświadczenia
  · Podatek od środków transportowych
  · Podatek od nieruchomości
  · Podatek rolny
  · Podatek leśny
  · Zwrot podatku akcyzowego
  · Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
 PRZETARGI /ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Rozeznania cenowe
  · · Świadczenie usług komunikacji
  · · Konkursy- ochrona zdrowia
 Zagospodarowanie przestrzenne
  · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  · Plany zagospodarowania przestrzennego
  · Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
  · Pozostałe ogłoszenia i decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego
  · Wnioski do pobrania
 WYBORY
  · Do Sejmu RP i Senatu RP
  · · 2019
  · · 2015
  · · 2011
  · · 2007
  · · 2005
  · Do Parlamentu Europejskiego
  · · 26.05.2019
  · · 25.05.2014
  · · 7.06.2009
  · · 13.06.2004
  · Samorząd terytorialny
  · · Wybory samorządowe w 2018 r.
  · · Wybory samorządowe w 2014 r.
  · · Wybory samorządowe w 2010 r.
  · · Wybory samorządowe w 2006 r.
  · Uzupełniające okręg nr 11 w 2017r.
  · Uzupełniające okręg nr 8 w 2015r.
  · Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015
  · Wybory ławników sądowych
  · · kadencja 2020-2023
  · · kadencja 2016-2019
  · · kadencja 2012-2015
  · · kadencja 2008-2011
  · Prezydenta RP
  · · Prezydenckie - maj 2015r.
  · Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  · · Prawo do głosowania korespondencyjnego
  · · Prawo do głosowania przez pełnomocnika
  · · Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
  · · Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
  · · Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach
  · · Głosowanie w wybranym lokalu obwodowej komisji wyborczej
  · · Głosowanie Braile
  · · Korzystanie z pomocy innej osoby
  · Do Izb Rolniczych
  · · Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych - 2019 rok
  · · Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych - 2015 rok
  · Kodeks Wyborczy
  · Uchwały dotyczące wyborów samorządowych
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
  · Wykaz oświadczeń
  · · Kierownicy jednostek
  · · · za 2018 r.
  · · · za 2017 r.
  · · · za 2016 r.
  · · · za 2015 r.
  · · · za 2014 r.
  · · · za 2013 r.
  · · · za 2012 r.
  · · Radni
  · · · za 2018 r.
  · · · za 2017 r.
  · · · za 2016 r.
  · · · za 2015 r.
  · · · za 2014 r.
  · · · za 2013 r.
  · · · za 2012 r.
 JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ ? ( w tym karty usług i formularze)
  · Ewidencja działalności gospodarczej
  · · Informacja o działalności gospodarczej
  · Ewidencja ludności
  · · Ewidencja ludności-obowiązek meldunkowy
  · Dowody Osobiste
  · · Komunikaty i informacje o dowodach osobistych
  · Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  · Zajmowanie pasa drogowego
  · Karta Seniora, Karta Rodzina 3+
  · · Karta Seniora
  · · Karta Rodzina 3+
  · Karty Usług
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  · Gminna Biblioteka Publiczna
  · · Informacje
  · · O nas
  · · Majątek i budżet
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
  · · PODSTAWOWE DANE
  · · CENY WODY
  · · DZIAŁALNOŚĆ GZGK
  · · FORMULARZE DO POBRANIA
  · · JAKOŚĆ WODY
  · · OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
  · · AKTY PRAWNE
  · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · Kontakt
  · · pracownicy ośrodka
  · · Zespół interdyscyplinarny
  · · Statut
  · · cele i zadania GOPS Sochaczew
  · · Jak uzyskać pomoc
  · · Fundusz alimentacyjny
  · · Ogłoszenia i komunikaty
  · · Projekt systemowy ' Czas na aktywność' EFS
  · · Świadczenia Rodzinne
  · · Profilaktyka i Przeciwdziałanie Patologiom
  · · · Rodzinny Punkt Konsultacyjny
  · · · Gops
  · · · · Świadczenia rodzinne
  · · · · · Struktura ośrodka
  · · Rodzina 500+
  · · Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
  · · · 2014-2020
  · Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
 Informatycy
 Informacja publiczna / petycje
  · Petycje
 Archiwum