Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację budowy instalacji fotowoltaicznej w obrębie Czyste

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws fotowoltaiki w obrębie Czyste (1235kB) pdf
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
 
            Zawiadamiam na podstawie  art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 75 ust 1 pkt 4 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz.1235 ze zm.) o wszczęciu  na wniosek z dnia 25.09.2014r (data wpływu 25.09.2014r) PV Polska III Sp. z o.o., ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem z drogi/ zjazdem na drogę na terenie nieruchomości składających się z działek nr ewid 98, 100 położonych w obrębie Czyste,  gm. Sochaczew.
           Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
          Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających  z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
        Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sochaczew przy ul. Warszawskiej 115, I piętro, pokój 27. w godzinach 830÷1530
        Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                   o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)  oraz § 3 ust.1 pkt 52 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzje  o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
       Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
       Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
       Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
 
       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochaczew: www.e-bip.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Sochaczew przy ul. Warszawskiej 115.
 
 
Otrzymują:
PV Polska III Sp. z o.o., ul. Władysława IV 43, 81-395 GdyniaKonrad Wiśniewski, ul. Zbaraska 25/12, 93-225 ŁódźMieczysław Góralczyk, Czyste 2, 96-500 SochaczewWaldemar Pytkowski, Czerwonka Parcel 18, 96- 500 SochaczewPowiat Sochaczewski, ul. Piłsudskiego 65, 96-500 SochaczewTeresa i Jerzy Szymańscy, Czerwonka Wieś 14, 96-500 SochaczewMarzena Krasucka, ul. Żeromskiego 30/16, 96-500 SochaczewHanna Moś, ul. Obrazowa 52, 34-433 Nowa Biała Arkadiusz Ciećwierz, Janów 94, 96-512 Młodzieszyn Radosław Ciećwierz, ul. Aleja 600-lecia 70/10, 96-500 SochaczewArtur Jasiewicz, Czerwonka Wieś 13, 96-500 SochaczewStanisława Sejdak, Czerwonka Wieś 12, 96-500 SochaczewMarek Chojnacki, Czerwonka Parcele 11, 96-500 SochaczewGmina Sochaczew, ul. Warszawska 115, 96-500 SochaczewA/a;
 
 
 
Do wiadomości:
1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2.      Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew.
 
 

metryczka


Wytworzył: Aneta Ćwiklińska (30 września 2014)
Opublikował: Daniel Burzykowski (30 września 2014, 13:11:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 853