Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Specjalny zasiek opiekuńczy

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, który przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z [...]

Świadczenie pielęgnacyjne

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, które przysługuje: matce albo ojcu,opiekunowi faktycznemu dziecka,osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia [...]

Zasiłek pielegnacyjny

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY   Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku,osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem [...]

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA Od 1 stycznia 2013r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł [...]

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

ZASIŁEK RODZINNY     Świadczenia rodzinne przyznawane są na tzw. okres zasiłkowy tj. od 1 listopada do 31 października roku następnego.      Nadal obowiązuje zasada, że bierze się pod uwagę [...]

metryczka